Undersökningar och medarbeteråsikter

självsäker affärsman
Vad har medarbetarna för tankar om de företag de jobbar på? Vilken möjlighet till medbestämmande tycker de att de har och var är stressnivån?

Detta är bara några av de frågor som är mycket viktiga att ha kontroll på som företagsledare. En del tror att de får en bra bild av medarbetarnas åsikter genom den dagliga kommunikation som sker. Detta antigen med medarbetarna direkt eller med avdelningschefer. Men att gå den vägen är att inte våga se sanningen. Många chefer kan vittna om att det kan vara två helt olika bilder som visas beroende på vilka källor man har till informationen.

När man sitter ansikte mot ansikte mot chefen är det många som inte säger exakt vad de tycker och tänker. Orsakerna kan vara många som exempelvis att man inte vill upplevas som en klagande och jobbig anställd. Detta inte minst om man enbart har vikariat och därmed inte är lika säker på att få behålla jobbet. Utöver det är det inte många som i lugn och ro tänker över sina svar då man inte har speciellt många sekunder på sig att fundera vid en vanlig konversation.

Med andra ord är medarbetarundersökningar en mycket viktig del i företagsutvecklingen. För oavsett hur bra visioner som finns så handlar det i slutändan om att det är personalen som ska föra företaget åt det hållet. Då krävs det också att förtroende finns för ledningen, motivation finns hos medarbetarna och att arbetsbelastningen inte är för hög.

För bäst resultat bör företag anlitas som har sin specialitet i att utforma och skapa medarbetarundersökningar utifrån de behov som finns för just det företaget. Till stor del handlar det om arbetsuppgifter, hur många som arbetar på arbetsplatsen och vad man specifikt vill undersöka. Att som chef göra egna frågor är däremot inte någon rekommendation. Risken är stor att frågorna utformas för att få vissa förutbestämda svar. Detta även om man inte är medveten om det. De problem som chefen uppfattar finns på arbetsplatsen får helt enkelt större plats i undersökningen. Även om de anställda kanske uppfattar att problemen är betydligt större på något annat område.